Pedagogische raad

De pedagogische raad is een overlegorgaan binnen de school waar pedagogische en organisatorische aangelegenheden worden besproken. Naar de directie toe is de pedagogische raad een adviserende raad. Dit impliceert dat zij geen beslissingsrecht heeft.

De pedagogische raad kan advies uitbrengen -steeds binnen het kader van het pedagogische project van de school- over alle aangelegenheden die het personeel rechtstreeks of onrechtstreeks aanbelangen. Een individuele problematiek wordt echter niet besproken; deze wordt doorverwezen naar de directie.

Aangezien de school beschikt over een groot aantal werkgroepen, is er nood aan een raadgevend orgaan dat bij deze een overzicht kan bieden en dat tevens coördinerend kan optreden. Zij kan eventueel uitzoeken welke items in welke werkgroepen behandeld worden.

De pedagogische raad tracht eveneens een steunpunt te zijn voor het leerkrachtenkorps: zij stelt zich open om verbeteringsvoorstellen, gemaakt door dit leerkrachtenkorps, te bekijken. Deze voorstellen kunnen eventueel doorverwezen worden naar de desbetreffende werkgroepen. De pedagogische raad verplicht zich ertoe om de respectievelijke leerkrachten hiervan op de hoogte te brengen. De uiteindelijke resultaten van de aangebrachte verbeteringsvoorstellen worden door de pedagogische raad geëvalueerd.

De pedagogische raad bestaat uit een vertegenwoordiging van de verschillende graden en onderwijsvormen, directie, coördinatie, IKZ (Interne KwaliteitsZorg), opvoeders, smartschoolbeheerders en vakbond.