Schoolvisie

PITO wil een school zijn waar iedereen zich welkom voelt. Een school waar jongeren mogen uitgroeien tot kritische, creatieve en respectvolle mensen die hun plaats in de maatschappij kunnen innemen. Dit trachten we te bereiken door de leerlingen hun talenten te laten ontdekken en hen de juiste leer- en werkattitudes bij te brengen die het hoger onderwijs en het werkveld vragen.

Een sterk uitgebouwd zorgteam met aandacht voor élke leerling, een moderne infrastructuur en een gemotiveerd schoolteam staan hiervoor garant.

De volledige tekst van het pedagogische concept van het Provinciaal Onderwijs Antwerpen kan je nalezen in het schoolreglement.