Schoolraad

De schoolraad is een participatieorgaan waarin een afvaardiging van de personeelsleden, de leerlingen, de ouders en de lokale gemeenschap zetelt. Alle leden van de schoolraad onderschrijven het pedagogisch concept van de school. De schoolraad heeft informatierecht en -plicht en adviesbevoegdheid.

Omdat de Provinciale Middenschool en het Provinciaal Instituut voor Technisch Onderwijs op dezelfde plaats gevestigd zijn, wordt er één gemeenschappelijke schoolraad opgericht voor beide scholen. De directeurs wonen de vergaderingen bij en hebben een raadgevende stem. De schoolraad vergadert vier keer per schooljaar.

Elke vier jaar wordt de schoolraad opnieuw samengesteld.